Polityka jakości

INTRA VIRES UAB, realizując wizję, misję i cele strategiczne, opracowała i stale doskonali system zarządzania jakością spełniający wymagania normy LST EN ISO 9001:2015.

INTRA VIRES UAB – propozycja korzyści:

 1. Opanowane ryzyko niezgodności produktów klientów na rynku.
 2. Płynne wprowadzanie produktów na rynek.
 3. Ocena i ograniczenie ryzyka regulacyjnego nowych produktów.
 4. Podnoszenie kompetencji pracowników klientów w zakresie regulacji produktów.

INTRA VIRES UAB zobowiązuje się do:

 1. Identyfikowania i zaspokajania potrzeb klientów i innych interesariuszy poprzez zapewnienie kompleksowego pakietu usług regulacyjnych objętych gwarancją.
 2. Zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością, ciągłego doskonalenia systemu i jego skuteczności.
 3. Poszerzenia zakresu usług i rozwoju sieci partnerów w dążeniu do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie usług regulacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego.
 4. Zwiększania kompetencji pracowników, gromadzenia wiedzy i doświadczenia w realizacji celów strategicznych INTRA VIRES UAB.
 5. Wdrażania innowacji zarządczych w obszarze marketingu, jak też zwiększania rozpoznawalności firmy.
 6. Kierowania się w swojej działalności wartościami wspierającymi strategiczne założenia INTRA VIRES UAB takimi jak odpowiedzialność społeczna, profesjonalizm, zawodowe koleżeństwo.
 7. Promowania kultury jakości.
 8. Dążenia, by polityka jakości i cele były znane i rozumiane przez wszystkich pracowników INTRA VIRES UAB.

Ponosząc odpowiedzialność za wypełnienie niniejszych zobowiązań, INTRA VIRES UAB systematycznie ustala cele jakości, ich mierniki i dokonuje ich oceny.

 

Członkostwo i certyfikaty