Maisto produktų etiketėse sudedamųjų dalių sąraše prie vitaminų pavadinimų nereikia nurodyti jų formulės

2022 kovo 24 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė prejudicinį sprendimą Byloje C-533/20 – papildant maisto produktą vitaminais, nereikia nurodyti konkrečios vitamino formulės.

Įmonė „Upfield Hungary“ Vengrijoje prekiauja daržovių užtepėle, kurios etiketėje sudedamųjų dalių sąraše nurodomi „vitaminai (A, D)“. Vengrijos valdžios institucijos nurodė įmonei pakeisti šį ženklinimą. Manydamos, kad pagal reglamentą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams1 šio produkto etiketėje turėjo būti nurodyti ne tik jo sudėtyje esančių vitaminų pavadinimai, bet ir konkrečių vitaminų formulės.

Priimtame sprendime Teisingumo Teismas pažymėjo, kad kai į maisto produktą dedamas vitaminas, jis turi būti nurodytas sudedamųjų dalių sąraše. Dėl klausimo, kokiu pavadinimu toks vitaminas turi būti įtrauktas į šį sąrašą, Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal reglamentą maisto produkto sudedamosios dalys turi būti nurodomos pagal jų pavadinimą. Šiuo atžvilgiu viename iš reglamento straipsnių numatyta, jog sudedamųjų dalių pavadinimas suprantamas kaip atitinkamos sudedamosios dalies teisinis pavadinimas, arba, jei tokio teisinio pavadinimo nėra, įprastinis jos pavadinimas, o jei ir šio nėra arba jis nevartojamas, – aprašomasis pavadinimas. Teisingumo Teismas pažymi, kad, pvz., nesant papildomos informacijos, šis straipsnis pats savaime nepaaiškina, koks pavadinimas turėtų būti vartojamas vitaminui esančiam maisto produkto sudėtyje.

Be to, Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad, maistingumo deklaracijoje ir sudedamųjų dalių sąraše nuosekliai nurodant vitaminus tik pavadinimais „vitaminas A“ arba „vitaminas D“, galima užtikrinti tikslią, aiškią ir lengvai suprantamą informaciją vidutiniam vartotojui, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus. Būtent šiais pavadinimais vitaminai turi būti žymimi sudedamųjų dalių sąraše.

12011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004, visų pirma jo 18 straipsnio 2 dalis, turi būti aiškinamas taip, kad tuo atveju, kai maisto produktas buvo papildytas vitaminu, šio maisto produkto sudedamųjų dalių sąraše, be šio vitamino pavadinimo, neturi būti nurodyta panaudota vitamino formulė.

Plačiau:

The list of ingredients of a food containing a vitamin is not required to mention the specific vitamin formulation used (europa.eu)

showPdf.jsf;jsessionid=C68503850A8DDAF60B15E05C404B1144 (europa.eu)

 

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai