Kvapiosios žvakės. Į ką atkreipti dėmesį?

Žvakės nuo senų laikų asocijuojasi su šiluma, jaukumu, šviesa. Net ir dabar dažno iš mūsų namuose jų rastume. Pastaruoju metu itin pamėgome kvapiąsias žvakes – jas dovanojame, dekoruojame namus ir mėgaujamės įvairiais jų aromatais. O rinkai žvakes tiekiantys gamintojai ir platintojai nenustoja stebinti jų formomis, dizainu, kvapais.

Kvapiųjų žvakių populiarumas paskatino mus akcentuoti kelis pagrindinius, gamintojams ir platintojams svarbius, aspektus:

 1. Klasifikavimas
  Kvapiosios žvakės nėra tik vaškas ar parafinas. Norint suteikti joms aromatą ir spalvą, į vašką įmaišomos papildomos cheminės medžiagos, kurios, priklausomai nuo savybių ir koncentracijos, gali būti klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ir (arba) aplinkai. Todėl žvakės gali dirginti odą, akis ar net sukelti alerginę reakciją. Svarbu prisiminti, kad kvapiosioms žvakėms taikomi cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai nustatyti taip vadinamame CLP reglamente (reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006).
 2. Saugos duomenų lapai (SDL)
  Žvakės, kaip bet kuris kitas cheminių medžiagų mišinys, turi turėti saugos duomenų lapą (SDL). Šis reikalavimas taikomas ir kvapiosioms, ir spalvotoms bekvapėms žvakėms. SDL rengiamas pagal reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedo reikalavimus. Žvakių gamintojas privalo pateikti lietuvišką SDL platintojams ir pardavėjams kartu su gaminiu, o pastarieji privalo jį pateikti vartotojams, jei jų paprašoma.
 3. SDL notifikavimas ir UFI kodai
  Svarbu prisiminti, kad cheminių medžiagų mišiniai, kurie kelia pavojų sveikatai arba fizinį pavojų, turi būti notifikuoti ECHA informacijos teikimo portale, naudojant pranešimo apsinuodijimų biurams (PCN) formatą, o ant tokių gaminių pakuotės turi būti nurodytas UFI kodas. Išskyrus atvejus, kai buvo pasinaudota pereinamojo laikotarpio išimtimi ir informacija apie mišinį pateikta iki 2020 m. gruodžio 31d. pagal nacionalinius reikalavimus per AIVIKS sistemą ir nuo to laiko mišinio sudėtis nekito.
 4. Žvakių standartas
  Žvakėms taikomas standartas LST EN 15494 „Žvakės. Gaminio saugos žymenos“. Jame pateikta privalomoji bei papildoma informacija, kuri turi būti nurodyta ant gaminio pakuotės – tai bendrasis įspėjamasis ženklas bei įspėjimai tekstu arba simboliais.
  PVZ.:

Jei kyla klausimų dėl žvakių ženklinimo, reikia pagalbos ruošiant, atnaujinant ar notifikuojant SDL,  kreipkitės – mūsų komanda pasirengusi suteikti profesionalią pagalbą.

 

Toliau skaitykite

Narystės ir pažymėjimai